ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-1
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-2
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-3
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-4
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-5
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-6
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-7
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-8
 ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌-9

ទូខ្លីចំហៀងទូទរទស្សន៌

266 orders
US$ 63
Finished:false
Color :
Matte Black/Fresh White
Matte Black/Orange
Matte Black/Blue
Matte Black/Matte Black
Fresh White/Matte Black
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Fresh White
Quantity :

Product Detail

PuUNTO' ទូទ្វារបើកខ្លី ទំហំ : បណ្តោយ​ 46.5 * ជំរៅ 40.7 * កំពស់ 52 cm វាសាកសមក្នុងការតាំងបង្ហាញក្នុងការកំសាន្ត​ ឈុតPUNTO រឺ ក្នុងការប្រើប្រាស់បែងចែក សំរាប់ចំហៀងទូ រឺ ចំហៀក្បាលគ្រែ

Code

PT-01(S)

Size

Width  46.5 cm.  Height  52 cm.  Depth  40.7 cm.

Weight

10 kg.

Rating and Reviews

Recommend products