นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า – kioskthailand

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1.การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถแจ้งคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ และ/หรือคืนเงินภายใน 7 วันทำการ  นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าครบถ้วนแล้ว

ผู้ซื้อสามารถแจ้งคำร้องขอคืนเงิน และ/หรือ คืนสินค้าในสถานการณ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิและ/หรือ เสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น)
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้
  • ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัว

2.ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้   เว้นแต่สินค้าดังกล่าวยังไม่ได้ทำการจัดส่งถึงผู้ซื้อ

 

3.สภาพสินค้าที่คืน

สินค้าที่คืนจะต้องมีสภาพดังเดิมณ. วันที่จัดส่ง

 

4.ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

สินค้าที่มีการตรวจรับไว้แล้วณ.วันที่จัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าและการคืนเงินค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต  ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

 

5.การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ผู้ขายได้รับสินค้าคืนครบถ้วนในสภาพดังเดิมแล้ว  โดยเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชี

ธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

Return & Refund Policy

1.How to ask for return and refund?

Customers could ask for return and/or refund within 7 working days from receiving goods.

Customers could request to refund in these issues.

  • Customers have not get any products.
  • Products are not in good conditions or damage during delivery.
  • Products don’t have same specification as declare. (such as size or color etc.)
  • Products are totally different from seller detail.
  • As personal negotiation.

2.Cannot change mind

Customers could not change their mind to return and/ or refund except products still not delivery to customers.

3.Products condition

Return products need to be same condition on the date of return.

4.Expense of return

Products which have been already accepted by customers on the date of delivery.  All expense of return and refund need to be responsible by customers.

5.Refund

Customers will get refund from seller after seller get all products back in same condition.  And Money will be tranfered back to customers through credit card or debit card or bank.  depend on the way customer paid.

Share this post