นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า – kioskthailand

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1.การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถแจ้งคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ และ/หรือคืนเงินภายใน 7 วันทำการ  นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าครบถ้วนแล้ว

ผู้ซื้อสามารถแจ้งคำร้องขอคืนเงิน และ/หรือ คืนสินค้าในสถานการณ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิและ/หรือ เสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น)
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้
  • ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัว

2.ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้   เว้นแต่สินค้าดังกล่าวยังไม่ได้ทำการจัดส่งถึงผู้ซื้อ

 

3.สภาพสินค้าที่คืน

สินค้าที่คืนจะต้องมีสภาพดังเดิมณ. วันที่จัดส่ง

 

4.ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

สินค้าที่มีการตรวจรับไว้แล้วณ.วันที่จัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าและการคืนเงินค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต  ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

 

5.การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ผู้ขายได้รับสินค้าคืนครบถ้วนในสภาพดังเดิมแล้ว  โดยเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชี

ธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

Share this post